Národné výzvy

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii
Otvorená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“
Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2021

 

Operačný program kvalita životného prostredia
70. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov
67. výzva  zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy
65. výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií  uplatniteľných v praxi.