Vznik

Chronológia vzniku NTP VVIS:

  • poverenie VRP ZaSS Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je členom riadiaceho výboru platformy (High Level Group) a jeden zo zakladateľov tzv. novej Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR), vedením Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR) k založeniu slovenskej Národnej Technologickej Platformy pre Udržateľné Surovinové Zdroje v spektre od prieskumu a ťažby surovín, cez spracovanie, metalurgiu, až po recykláciu a substitúciu.
  • právnické osoby, ktoré sú vo vzájomnom  zmluvnom vzťahu vyplývajúcom z členstva vo Vývojovo-realizačné pracovisku získavania a spracovania surovín – Centra spolupráce s praxou (VRP–CSsP), boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Akceptačným listom zo dňa 14.3.2014 zaviazané k vytvoreniu subjektu s právnou subjektivitou s názvom „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“.
  • Priemyselná rada VRP-CSsP na svojom zasadaní 20.3.2014 zvolila prípravný výbor pre založenie NTP VVIS a zároveň poverila doc. Ing. Jána Spišáka, PhD. podaním žiadosti na jej registráciu.
  • príprava Stanov združenia NTP VVIS, ich odkonzultovanie a schválenie zo strany zakladajúcich členov s následným schválením návrhu Stanov združenia NTP VVIS Akademickým senátom a Správnou radou Technickej univerzity v Košiciach;
  • dňa 16. júla 2014 bol podaný návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorý Ministerstvo vnútra SR dňa 25.7.2014 zaregistrovalo a vytvorilo občianske združenie „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS.
  • Ustanovujúca valná hromada konaná dňa 6. novembra 2014 v hoteli Hrádok pri Jelšave – SMZ, a.s. Jelšava.