Účel a činnosť

 1. Združenie NTP VVIS vykonáva svoju činnosť v súlade so Štatútom Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR).

 2. Združenie aktívne pôsobí vo výskume, vývoji a  aplikácií ich výsledkov vo forme konkrétnych inovácií v rámci slovenských podnikov pôsobiacich v sektore získavania a spracovania surovín.

 3. Združenie sa v rámci svojej výskumno-vývojovej činnosti sústreďuje na problematiku získavania, spracovania surovín a pre potreby podnikovej praxe (prioritne pre svojich zmluvných partnerov) vyvíjania riešení na všetkých inovačných úrovniach (úroveň elementárneho procesu, komponentu, modulu, agregátu a technológie) a v rámci celého inovačného cyklu (základný a aplikovaný výskum, vývoj, transfer a realizácia).

 4. Združenie poskytuje odborný servis pre potreby Ministerstva školstva VVaŠ SR, Ministerstva hospodárstva SR v oblasti získavania a spracovania surovín a Ministerstva životného prostredia SR.

 5. V súvislosti s tým združenie podporuje výmenu informácií medzi svojimi členmi a s členmi obdobných európskych a ďalších medzinárodných asociácií.

 6. Na podporu týchto cieľov vykonáva činnosti, ktoré považuje za vhodné na dosiahnutie svojich cieľov a zámerov, okrem iného:

  • príprava strategických dokumentov platformy;
  • vytváranie konzorcií pre realizáciu národných a európskych výskumných projektov;
  • aktívne pôsobiť na prostredie k zlepšovaniu konkurencieschopnosti slovenských podnikov v priemyselnej oblasti;
  • aktívne sa zapájať do výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorého výstupom budú noví odborníci v oblasti získavania a spracovania surovín;
  • organizovanie a účasť na vedecko-technických konferenciách, seminároch;
  • propagovanie slovenskej vedeckej a technickej spolupráce a vedecko-technického vývoja a inovácií;
 1. Združenie sa vo svojej činnosti sa zameriava na oblasti, ktoré majú pre SR značný ekonomický dopad a spoločenskú závažnosť, sú predmetom veľkého záujmu verejnosti na národnej, ale aj európskej úrovni a majú vysoký potenciál pridanej hodnoty.