Chronológia vzniku NTP VVIS

 • poverenie VRP ZaSS Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je členom riadiaceho výboru platformy (High Level Group) a jeden zo zakladateľov tzv. novej Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR), vedením Európskej technologickej platformy pre udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR) k založeniu slovenskej Národnej Technologickej Platformy pre Udržateľné Surovinové Zdroje v spektre od prieskumu a ťažby surovín, cez spracovanie, metalurgiu, až po recykláciu a substitúciu

 • právnické osoby, ktoré sú vo vzájomnom zmluvnom vzťahu vyplývajúcom z členstva vo Vývojovo-realizačné pracovisku získavania a spracovania surovín – Centra spolupráce s praxou (VRP–CSsP), boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Akceptačným listom zo dňa 14.3.2014 zaviazané k vytvoreniu subjektu s právnou subjektivitou s názvom „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“

 • priemyselná rada VRP-CSsP na svojom zasadaní 20.3.2014 zvolila prípravný výbor pre založenie NTP VVIS a zároveň poverila doc. Ing. Jána Spišáka, PhD. podaním žiadosti na jej registráciu

 • príprava Stanov združenia NTP VVIS, ich odkonzultovanie a schválenie zo strany zakladajúcich členov s následným schválením návrhu Stanov združenia NTP VVIS Akademickým senátom a Správnou radou Technickej univerzity v Košiciach

 • dňa 16. júla 2014 bol podaný návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorý Ministerstvo vnútra SR dňa 25.7.2014 zaregistrovalo a vytvorilo občianske združenie „Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín – NTP VVIS“

 • ustanovujúca valná hromada konaná dňa 6. novembra 2014 v hoteli Hrádok pri Jelšave – SMZ, a.s. Jelšava

 

Akceptačné listy

Akceptačný list

Ministerstva ŠVVAŠ SR

Akceptačný list

Ministerstva ŽP SR

Akceptačný list

Ministerstva hospodárstva SR

Účel a činnosť NTP VVIS

  1. Združenie NTP VVIS vykonáva svoju činnosť v súlade so Štatútom Európskej technologickej platformy pre trvalo udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR).
  2. Združenie aktívne pôsobí vo výskume, vývoji a  aplikácií ich výsledkov vo forme konkrétnych inovácií v rámci slovenských podnikov pôsobiacich v sektore získavania a spracovania surovín.
  3. Združenie sa v rámci svojej výskumno-vývojovej činnosti sústreďuje na problematiku získavania, spracovania surovín a pre potreby podnikovej praxe (prioritne pre svojich zmluvných partnerov) vyvíjania riešení na všetkých inovačných úrovniach (úroveň elementárneho procesu, komponentu, modulu, agregátu a technológie) a v rámci celého inovačného cyklu (základný a aplikovaný výskum, vývoj, transfer a realizácia).
  4. Združenie poskytuje odborný servis pre potreby Ministerstva školstva VVaŠ SR, Ministerstva hospodárstva SR v oblasti získavania a spracovania surovín a Ministerstva životného prostredia SR.
  5. V súvislosti s tým združenie podporuje výmenu informácií medzi svojimi členmi a s členmi obdobných európskych a ďalších medzinárodných asociácií.
  6. Združenie sa vo svojej činnosti sa zameriava na oblasti, ktoré majú pre SR značný ekonomický dopad a spoločenskú závažnosť, sú predmetom veľkého záujmu verejnosti na národnej, ale aj európskej úrovni a majú vysoký potenciál pridanej hodnoty.
  7. Na podporu týchto cieľov vykonáva činnosti, ktoré považuje za vhodné na dosiahnutie svojich cieľov a zámerov, okrem iného:

Organizačná štruktúra NTP VVIS

NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk