predseda predsedníctva NTP VVIS doc. Ing. Ján Spišák, PhD.
podpredseda predsedníctva za VVO Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
podpredseda predsedníctva za PS Ing. Branislav Klocok

Členovia predsedníctva NTP VVIS za:

Geológiu a prieskum:  doc. Mgr. Peter Uhlík, PhD.
Ťažbu surovín:  Ing. Karsten Ivan
Spracovanie surovín:  Marián Závodný
Metalurgiu: doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.
Recykláciu a substitúciu: Branislav Petro
Zabezpečenie a servis: Jozef Sýkora