Metalurgia

ZODPOVEDNÝ ČLEN PREDSEDNÍCTVA:

doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.

Vedecko-výskumné organizácie:

Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Ústav materiálového výskumu SAV Košice


Podnikateľské subjekty:

OFZ, a.s. Istebné


NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk

Info