Ostatná činnosť

Vedecko-výskumné organizácie:

Ústav geotechniky SAV Košice

Ústav podnikania a manažmentu,

Fakulta BERG, Technická univerzita v Košiciach

VRP ZaSS, Technická univerzita v Košiciach


Člen predsedníctva – Ing. Slavomír Hredzák, PhD.

Podnikateľské subjekty:

SMZ, a.s. Jelšava

VUM, a.s. Žiar nad Hronom

GENES, a.s. Hnúšťa

SLOVMAG, a.s. Lubeník


Člen predsedníctva – Marián Závodný