ETP SMR

Untitled-1

Európska technologická platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje (ETP SMR) je platformou pre VaV, prieskum a ťažbu, spracovanie surovín pre banský, chemický, hutnícky a stavebný sektor vo forme nových produktov a materiálov a ich recykláciu. Cieľom ETP SMR je poskytnúť nové technológie, materiály a produkty pre existujúce priemyselné aplikácie a trhy a zároveň zvýšiť výkonnosť manažmentu surovinových zdrojov riadením celého životného cyklu spracovania surovín. Prioritou ETP SMR je efektivita v oblasti energetickej, environmentálnej a ekonomickej stránky spracovania surovín, umiestnenie procesov v podzemí, nové produkty na báze mikro a nanočastíc, technológie spracovania odpadov a vytváranie novej bázy poznatkov.

Úloha ETP SMR bola Európskou Komisiou povýšená na jediný poradný orgán pre EC v otázkach surovinových zdrojov. Jej úlohou dnes je koordinácia s ostatnými platformami, ktoré využívajú suroviny, koordinácia partnerstva EIP RM, ktorej súčasťou je KIC RM, koordinácia s ERA-MIN a vytvorenie RMInnovation ako návrh pre projekt H2020 (koordinácia a podpora) pre koordináciu výskumu a inovácií v oblasti surovinových zdrojov.

Pracovisko VRP je od 24.8.2009 riadnym členom platformy, ako aj členom High Level Group ETP SMR– riadiacej skupiny s rozhodovacou právomocou. Dňa 25.9. 2013 bola založená tzv. nová ETP ako právny subjekt. Pracovisko VRP je teda jedným zo zakladateľov novej ETP SMR.