Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín

Budujeme partnerstvá pre výskum a vývoj surovín

NTP VVIS sa v rámci svojej činnosti zameriava na výskumno-vývojové a inovačné aktivity v oblasti ťažby, spracovania a úpravy surovín. Pre potreby podnikovej praxe, prioritne pre svojich zmluvných partnerov, vyvíja riešenia na všetkých inovačných úrovniach od elementárneho procesu, komponentu, modelu, agregátu až po riadiace technológie a to v rámci celého inovačného cyklu (základného a aplikovaného výskumu, vývoja, transferu a realizácie).

Poskytuje odborný servis pre potreby: •Ministerstva školstva VVaŠ SR •Ministerstva hospodárstva SR •Ministerstva životného prostredia SR

Vytvára riešiteľské konzorciá a partnerstvá pre realizáciu výskumných projektov

Prípravuje strategické dokumenty v oblasti získavania a spracovania surovín

Európska technologická platforma pre trvalo udržateľné surovinové zdroje

ETP  je platformou pre VaV, prieskum a ťažbu, spracovanie surovín pre banský, chemický, hutnícky a stavebný sektor vo forme nových produktov a materiálov a ich recykláciu. Cieľom ETP SMR je poskytnúť nové technológie, materiály a produkty pre existujúce priemyselné aplikácie a trhy a zároveň zvýšiť výkonnosť manažmentu surovinových zdrojov riadením celého životného cyklu spracovania surovín. Prioritou ETP SMR je efektivita v oblasti energetickej, environmentálnej a ekonomickej stránky spracovania surovín, umiestnenie procesov v podzemí, nové produkty na báze mikro a nanočastíc, technológie spracovania odpadov a vytváranie novej bázy poznatkov.

NTP VVIS

Němcovej 32

04001 Košice

+421 55602 2478

ntpvvis@ntpvvis.sk

Info